نخستین نشست ستاد کشوری کنترل دخانیات در دولت یازدهم تشکیل شد. در آن جلسه تأکید کردم که تا به حال سیاست ‎ها و تصمیمات این ستاد برای مبارزه با استعمال دخانیات موفق نبوده؛ دلیل آن هم آمار فزاینده مصرف دخانیات در کشور طی سال های اخیر است؛ بنابراین باید مسیرمان در کنترل مصرف دخانیات و مبارزه با آن را تغییر دهیم. خوشبختانه همه اعضاء جلسه، عزمی جدی برای تغییر رویکردهای گذشته به منظور مبارزه واقعی با استعمال دخانیات داشتند. تأکید بر این موضوع از آن جهت مهم است که گاهی اوقات در یک حوزه تصمیمات غلطی گرفته می شود که اصرار بر اجرای آن ها به هیچ عنوان منطقی نیست.

برای مبارزه با دخانیات، در کل کشور نیاز به یک حرکت عمومی و اراده ای جدی داریم؛ قوه قضاییه، قوه مقننه، قوه مجریه و از همه مهم تر مردم باید این خطر را درک کنند. از سوی دیگر برگزار کردن سالیانه یک جلسه کشوری، بیشتر حرکتی نمادین است و با این نوع برخورد، نمی توانیم از کاهش عمر ناشی از استعمال دخانیات ایرانی ها جلوگیری کنیم. باید بپذیریم که حذف کامل تولید سیگار میسر نیست ولی با تشکیل کمیته ای در ستاد کشوری کنترل دخانیات، می توان امکانی را فراهم کرد تا از طریق مردم و مشارکت های مردمی تخلفات در حوزه دخانیات را کاهش دهیم.

فقط در طول ۵ سال گذشته مصرف سیگار در کشور دو برابر شده و این نشان می دهد راه درستی را برای کنترل مصرف دخانیات طی نکرده ایم. در این زمینه می توانیم از الگوهای بین المللی موفق هم استفاده کنیم. اجرایی شدن چنین برنامه هایی در کنار همکاری مؤثر مردم، به یقین باعثکاهش مصرف سیگار خواهد شد.

در حال حاضر یک سوم سیگارهای موجود در کشور از مسیر قاچاق وارد می شود در حالی که این روند به راحتی قابل کنترل است. افزایش مالیات بر سیگار نیز می تواند نقش مهمی در مبارزه با قاچاق داشته باشد. البته مبارزه با دخانیات تکلیفی نیست که فقط بر عهده وزارت بهداشت باشد. در واقع این وزارتخانه خود قربانی استعمال دخانیات است. چرا که بخش عمده ای از اعتبارات مان صرف درمان بیمارانی می شود که با سیگار زندگی کرده اند.

امیدوارم با توجه به تأکید شخص رئیس جمهور برای افزایش سطح سلامت در جامعه که فرصت مناسبی را فراروی ما قرار داده، گامهای موثرتر و واقع بینانه تری به منظور کاهش مصرف دخانیات برداریم.