در ادامه نود و سومین جلسه شورای شهر تهران، مهدی چمران به همراه جمعی از اعضای شورای شهر از خدمات احمد مسجد جامعی رئیس سابق شورا در طول یک سال گذشته تقدیر کردند.

در این جلسه، چمران با اشاره به اقدامات انجام شده از سوی رئیس و هیأت رئیسه سابق شورای شهر گفت: در این مدت آقایان مسجدجامعی و ساعی زحمات زیادی را کشیدند که برای هر دوی این عزیزان آرزوی موفقیت و پیروزی داریم.

در ادامه جلسه نیز از هادی ساعی عضو سابق هیأت رئیسه قدردانی شد.