سیدجعفر تشکری هاشمی در حاشیه نود و سومین جلسه شورای شهر تهران به تشریح وضعیت وقوع حوادثاخیر در مترو پرداخت و گفت: هر واگن مترو دارای یک عمر مفید است و با گذر زمان و بالا رفتن استهلاک نواقصی در آن بروز پیدا می کند که در حد استاندارد و قابل رسیدگی است. به طوری که اتصالی برق فشار قوی در ریل سوم با میزان ۷۰۰ولت سبب شد که کلیدی که محل اتصال بود خوب عمل نکند و قوس الکتریکی شکل گرفته باعثایجاد حرارت و اشتعال شود. البته با وجود این اتفاق موضوع تخلیه و ایمن سازی به موقع صورت گرفت.

وی با بیان اینکه عمر قطارها ۷۲۰هزار کیلومتر است، افزود: بر اساس عمر قطارها آنها نیازمند تعمیرات اساسی هستند که این موضوع با پیمایش اپراتوری، میانی و اورهال صورت می گیرد. به طوری که برخی قطعات در دوره اورهال نیازمند تعویض هستند اما اگر زمان تعمیرات به خوبی رعایت شود به ندرت موضوع تعویض قطعات و وقوع حوادثاتصالی پیش می آید.

معاون شهردار تهران با تاکید بر اینکه حتی وقوع یک مورد از حوادثاتصالی در قطارهای مترو را اضافه می دانیم، تصریح کرد: در حال حاضر امنیت خطوط مترو در حد قابل قبول است و در ساختار کنونی آن بروز آتش سوزی وجود ندارد.

وی افزود: تنها در قطارهای دی سی در زمان ترمزگیری انرژی به سقف منتقل می شود اما اگر لابه لای المنت ها غبار یا آشغالی وجودداشته باشد ممکن است منجر به اتصالی شود.

تشکری هاشمی از اصحاب رسانه خواست حوادثمترو را به صورت موضوعی نگاه نکنند بلکه ایمنی مسافران مترو را در صدها سفر شهری مورد توجه قرار دهند که در آنها ایمنی برقرار است.