به گزارش ملت ایران به نقل از فارس: محمدتقی حسن زاده در این باره افزود: بر اساس نتایج پژوهش های انجام شده در وزارت ورزش و جوانان که بر روی ۸۰۰ نفر از جوانان تهران ی در رده سنی ۱۸ تا ۴۰ سال انجام شد نشان داد که بیش از ۳۵ درصد از جوانانی که در سن ازدواج قرار دارند ازدواج و تشکیل زندگی را امری ضروری می دانند اما در شرایط کنونی امکانات تشکیل زندگی را ندارند.

وی ادامه داد: از جامعه آماری پژوهش انجام شده ۲۹ درصد دختران و ۳۱.۲ درصد پسران موافق ضروری بودن ازدواج و تشکیل زندگی بودند اما همین جوانان موافق نظر داده اند که در حال حاضر شرایط برای ازدواج و تشکیل خانواده آنها فراهم نیست و همین مسئله موجب بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان می شود.

حسن زاده تصریح کرد: ۲۸،۸ درصد ازدواج را مرحله تکامل زن و مرد، ۱۵،۳ درصد ازدواج را رسیدن زن و مرد و آغاز زندگی مشترک، ۱۲،۶ درصد ازدواج را نوعی استقلال و تنها ۶.۲ درصد ازدواج را قبول مسئولیت و تعهد برای زندگی عنوان کرده اند.

وی افزود: همچنین از ۸۰۰ جوان تهرانی، سن مطلوب ازدواج از نظر دختران ۲۴ سال و از نظر پسران ۲۹ سال است.

رئیس مرکز مطالعات و پژوهش های راهبردی وزارت ورزش خاطرنشان کرد: ۳۷،۴ درصد دختران ادامه تحصیل و ۳۲،۴ درصد پسران مشکلات اقتصادی را دلیلی برای ازدواج نکردن عنوان کرده اند.

حسن زاده تصریح کرد: بیشترین دلیل دختران مجرد برای ازدواج نکردن ادامه تحصیل و در پسران مشکلات اقتصادی و کمبود درآمد است.

وی ادامه داد: در شرایطی که فضاها و امکانات مناسب برای شناسایی جوانان از یکدیگر وجود ندارد و دختران و پسران ما نمی توانند افراد هم شأن و هم کفو خود را پیدا کنند و از طرف دیگر مشکلات اقتصادی و نداشتن توانایی مالی برای تشکیل زندگی مشترک باعثشده است تا دختران ادامه تحصیل را به ازدواج ترجیح دهند.