به گزارش ملت ایرانفرید براتی سده در گفت وگو با ایسنا، با بیان اینکه این ۹.۵ درصد ۱۳۰ هزار زن معتاد را شامل می شود، اظهار کرد: از این تعداد در سال گذشته ۳۴ هزار نفر و در سال جاری ۳۷ هزار و ۴۷۱ نفر توسط سازمان بهزیستی تحت پوشش قرار گرفته اند.

اعتیاد چیست؟ وی با اشاره به اینکه حدود ۳۳ درصد از این تعداد زن معتاد در کشور از سازمان بهزیستی خدمت دریافت کرده اند، گفت: ۵۰۰ نفر در مراکز سرپایی دولتی، ۱۰ هزار نفر در مراکز سرپایی غیردولتی و ۸۳ نفر در مراکز بستری تحت پوشش قرار گرفته اند.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی افزود: علت کم بودن تعداد افراد در مراکز بستری این است که با توجه به آیین نامه مصوب سال ۹۱، سازمان بهزیستی نمی تواند مرکز بستری تاسیس کند و این موضوع به وزارت بهداشت واگذار شده است.

مدیرکل پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی در ادامه این گفت وگو عنوان کرد: در مراکز اقامتی میان مدت(کمپ ها) ۴۳۶۹ نفر، در شلترها(سرپناه معتادان بی خانمان) ۴۰۱۰ نفر و در تیم های سیار ۷۷۱۶ نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.

وی همچنین به مراکز DIC(مراکز گذری ترک اعتیاد) نیز اشاره کرد و گفت: در این مراکز نیز ۱۰ هزار و ۷۹۳ نفر تحت پوشش قرار گرفته اند.

به گفته براتی سده، خدمات ارائه شده به زنان معتاد در سال ۹۱ نسبت به سال ۹۰ رشد چشمگیری داشته است و در این بین می توان به افزایش مراکز گذری ویژه زنان از پنج به هشت مرکز، سرپناه برای زنان از شش به هشت سرپناه و مراکز اقامتی میان مدت به ۱۶ مرکز اشاره کرد.