به گزارش خبرنگار مهر، این مسجد در سال ۱۲۱۵ هجری قمری به مدت ده سال ساخته شد و استاد رستم معمار بروجردی معمار آن بود و برای این مسجد اولین سقف بیضی شکل را ایجاد کرد که نمونه آن در مساجد دیگر تهران نیست با این حال سعی کرد تا از معماری گنبدهای مسجد چهارباغ اصفهان الهام بگیرد.

داربست های چوبی این مسجد ۵۰ سال پیش کار گذاشته شد همان زمان ها ۹ سنگ فیروزه زیبا در گنبد این مسجد کار شده بود که به دلیل بی توجهی، آن سنگ ها از گنبد به سرقت رفته و جای آن چند کوزه کوچک گذاشته شد. دوباره چند سال بعد در کنارش داربست های فلزی برپا شد تا بلکه شبستان زیر گنبد این مسجد روی خوش ببیند و مرمت شود ولی اقدامی انجام نشد. در سال ۸۳ داربست هایی روی گنبد آن توسط اداره کل میراثفرهنگی استان تهران زدند که تنها بار این گنبد و سقف را سنگین می کرد.

گنبد بیضی

آن زمان اسکندر مختاری که مسئولیت مرمت این مسجد را بر عهده داشت گفته بود: این مسجد در ۳۰ سال گذشته، وضعیت اسفناکی داشته و تنها ۱۰ در صد از مراحل مرمت آن با ۳۰ میلیون تومان اعتبار میراثفرهنگی و گردشگری در سال ۸۳ انجام شده است. هر چند برخی اقدامات مرمت در این اثر تاریخی انجام شده اما سامان دهی کامل مسجد حاج رجبعلی به اعتباری در حدود ۲۰۰ میلیون تومان نیازمند است.

به گفته مختاری، برای رها سازی حریم بخش جنوبی مسجد حاج رجب علی یکی از خانه های مجاور این بنا در این بخش از سوی میراثفرهنگی خریداری و تخریب شده تا حریم محوطه جنوبی این اثر افزایش یابد. مقرر شده با همکاری شهر داری منطقه ۱۲، یکی دیگر از خانه های واقع در حریم جنوبی این اثر خریداری شود تا با آزاد سازی، جبهه جنوبی بنا از آسیب عمده ای که به دلیل این همجواری ممکن بود بر آن وارد آید، جلو گیری شود.

داربست های فلزی و چوبی در کنار هم

این مسجد ۱۶ رقبه تجاری و دو ملک مسکونی دارد که اداره اوقاف و امور خیریه استان تهران موظف شده از محل این رقبات تجاری برای مرمت این مسجد هزینه کند ولی تاکنون به وقف نامه مسجد عمل نکرده است. به همین علت اکنون رسیدگی به وضعیت این مسجد را نه سازمان میراثفرهنگی بر عهده می گیرد و نه اداره اوقاف دلی برای آن می سوزاند.

در این مسجد دوره قاجار یک چاه قرآن هم وجود دارد که مردم زمان های گذشته قرآن های غیرقابل استفاده ولی طلایی و زرنویس را درون آن قرار می دادند تا هم احترامش را نگه دارند و هم آنها را در گوشه ای از مسجد انبار کنند.

اکنون در این مسجد کسی نمی تواند با خیال آسوده راه برود و یا نماز بخواند چون هر لحظه ترس ریزش سقف و یا دیواری را دارد که فرو بریزد. در این میان تنها پرندگان هستند که برای خود در شبستان زیر گنبد جا و مکانی درست کرده اند.

عکس از رضا یوسفی