ملت ایران: جستجو و گشت در دنیای اینترنت فراگیر شده است تا جایی که کم سن و سالترین کاربر اینترنت ۲ ساله است.

به گزارش باشگاه خبرنگاران امروزه کودکان نسبت به والدین خود بیشتر در دنیای اینترنت جست وجو می کنند و وقت بیشتر خود را با کامپیوتر سپری می کنند.

آمارها نشان می دهند از هر ۵ کودک زیر ۷ سال ۴ تای آنها بیشتر از ۳ ساعت خود را در روز با کامپیوتر می گذراند والدین وقت کم تری را برای آموزش و تربیت بچه هایشان سپری می کنند و بچه ها تمام اطلاعات خود را از دنیای مجازی به دست می آورند و در این صورت والدین کم ترین میزان کنترل را روی فرزندانشان دارند.

بچه ها در دنیای اینترنت می توانند تجربه های مثبتی داشته باشند اعتماد کنجکاوی و اشتیاق به کاوش در این دنیای جدید و ارتباطاتی که فراهم کرده است موجب شده بچه ها احتیاج به نظارت و رهنمود هایی داشته باشند تا بدانند چگونه در دنیای اطلاعات تجربه های شاد، سالم و پرباری داشته باشند.