به گزارشملت ایران، محمدحسن طریقت منفرد در گفت وگو با فارس افزود: پدیده زیر میزی سال هاست که برای مردم نگرانی بسیاری ایجاد کرده به همین دلیل در صدد هستیم در سیستم حاکمیت قوانین مربوط به آن را کامل کنیم.

وی ادامه داد: با تدوین قوانین جدید نحوه برخورد با این اختلالات محکم تر و عادلانه تر می شود چرا که قوانین مربوط به برخورد با زیرزمیزی مربوط به سال ۱۳۳۴ است.

وزیر بهداشت گفت: زمانی که این قوانین تبیین شد پدیده زیرمیزی به شکل امروز گسترش نیافته بود به همین دلیل قانون آن زمان جوابگوی نیاز امروز نیست.

وی افزود: در قوانین جدید انتظاری که مردم از جامعه پزشکی دارند و همچنین توقعی که تولیت نظام سلامت از قشر پزشکی دارد از نظر قانونی مشخص می شود تا اقدامات مؤثر و قانونی شوند.

طریقت منفرد گفت: به نظر می رسد دلیلی که باعثافزایش پدیده زیرمیزی شده، عدم پاسخگویی قانون و اینکه قانون مربوط به روز رسانی نشده است باشد.

وی گفت: ۵۵ سال است که از تدوین قانون اولیه گذشته و در آن بازنگری نشده است. در حال حاضر وزارت بهداشت در حال تدوین قوانین جدید است که به زودی نتایج آن اعلام می شود.