به گزارش خبرآنلاین، کتاب«مبانی فهم کلام خدا»درباره مفهوم وحی و انواع آن، بحثو گفتمان مسیحی در این باب و نیز دیدگاه های منکران آسمانی بودن وحی مطرح می شود و به پاره ای از ادعاهای تجربه انگاران پاسخ گفته می شود.
در ادامه با برخی مبانی فهم قرآن همچون الهی بودن الفاظ، منشاء و ترتیب آن، اعجاز، و تحریف ناپذیری قرآن آشنا می شویم. در فصلی از این کتاب به معرفی گذرای تفسیر متون مقدس در پارادایم کلام مسیحی و گفتمان مسلمانان می پردازد و وجوه شناخت قرآن از جمله تفسیر و روش های آن، تاویل و ترجمه را باز می شناساند.
بازشناسی سنت در مکتب خلفا و مکتب پیروان اهل بیت(ع) و روشنگری هایی در این زمینه، از جمله در باب ممنوعیت نگارش و نقل آزاد سخنان رسول اعظم(ص)، مسئله جعل حدیث، راهبرد تقیه و مبارزه با پدیده غلو از دیگر مباحثکتاب حاضر است. کتاب در فصل پایانی خود، ضمن روشن کردن نیاز مسلمانان به تبیین و تفسیر قرآن کریم و آشنایی با تاریخ و منابع فهم و تفسیر، حجیت ظواهر آیات، بیان پیامبر(ص) و اهل بیت پاکش(ع) و بیان صحابه و تابعین، جایگاه عقل در فهم و تفسیر بازشناسی و نقد می شود. نگارنده این کتاب می کوشد تا دانسته هایی را درباره روش شناسی و منابع فهم و تفسیر قرآن ارایه کند و با بررسی آیات قرآنی، روایات و دیدگاه های دانشمندان، به بحثبنشیند تا توصیفی نزدیک به واقعیت و همخوان با اندیشه حاملان وحی و وارثان علم رسول الله(ص) به دست آورد.
بنابراین گزارش، کتاب«نظریه انتقادی»(از مکتب فرانکفورت تا مکتب پسامدرن)دیگر کتاب تازه منتشر شده این ناشر است. داگلاس کلنر نویسنده مقالات این مجموعه تحصیل کرده رشته فلسفه در دانشگاه کلمبیا است. او که در دوران دانشجویی متمایل به چپ جدید سیاسی بود، بعدها در ادامه تحصیلاتش در دانشگاه توبگن آلمان، با آثار نظریه پردازان نئومارکسیست مشهور آشنا شد.
در همین ایام رابطه فلسفه با تجربه زندگی فردی برای او روشن، و علاقه او به " مکتب فرانکفورت " تقویت شد. کلنر را به لحاظ گرایش نظری اش از زمره نسل سوم نظریه پردازان انتقادگر پیرو سنت نظری مکتب مزبور می دانند. اما او، در آرای خود به این مکتب محدود نمانده و رویکرد تجدید نظر طلبانه داشته است. نکته قابل تامل در خصوص او برای اهل تحقیق و مطالعه در علوم ارتباطات این است که کلنر از نخستین نظریه پردازان حوزه " نقد سواد رسانه ای " و به طور کلی از پیشگامان نظریه پردازی در " فرهنگ رسانه " است.
وی کتاب های زیادی در این حوزه دارد که یکی از جدیدترین آن ها نمایش رسانه ای درباره تبلیغات سیاسی در رسانه به ویژه درباره جنگ آمریکا علیه عراق است. کتاب حاضر شامل چهار مقاله کلنر است که چکیده ای از بن مایه های اصلی تفکر انتقادی وی می باشد؛ تفکری که به زعم خود او متشکل از نظریه های انتقادی مکاتب گوناگون است و ماهیتی ترکیبی دارد. مقاله نخست این کتاب ورودیه ای است به دیدگاه نظریه انتقادی، و تاریخچه و سیر آن را به طور کلی بررسی می کند. مقاله دوم با نگاهی جزئی تر به رویکردهای انتقادی در تلویزیون می پردازد. مقاله سوم با طرح دیدگاهی ترکیبی، نگرش جدید در مطالعات صنعت رسانه را بررسی می کند و چهارمین مقاله به نقد بازنمایی رسانه ها از جنگ عراق می پردازد.
۶۰۶۰