متنی که در ادامه می خوانید، از کتاب " سنن النبی " نوشته علامه طباطبایی انتخاب شده است که در آن گفت و گوی جبرئیل با پیامبر خاتم ذکر شده است.
جبرییل نزد پیامبر آمد و گفت: یا رسول الله، خداوند هدیه ای برایت فرستاده است.
فرمود: آن هدیه چیست؟
گفت: صبر و نیکوتر از صبر،
فرمود: آن چیست؟
گفت رضا و نیکوتر از آن،
فرمود: آن چیست؟
گفت: زهد و بهتر از آن،
فرمود: آن چیست؟
گفت: اخلاص و بهتر از آن،
فرمود: آن چیست؟
یقین و بهتر از آن،
فرمود: آن چیست ای جبرییل؟
گفت: نردبان آن توکل برخداست،
فرمود: توکل بر خدا چیست؟
گفت: دانستی آن که مخلوق(بدون خواست خدا) نه زیانی تواند زد و نه سودی تواند رساند، نه می تواند عطا کند نه منع نماید، و نیز نومید بودن از مخلوق، هرگاه بنده چنین باشد دیگر برای هیچ کس جز خدا عملی انجام نمی دهد و جز خدا به کسی امید نمی بندد و از کسی نمی ترسد و به هیچ کس جز خدا چشم طمع نمی دوزد، این است توکل.
فرمود: ای جبرییل تفسیر صبر چیست؟
گفت: آن است که آدمی در سختی شکیبایی کند همان گونه که در شادی شکیبایی می کند و در هنگام نیازمندی شکیبایی کند چنان که در وقت بی نیازی شکیبایی می کند، و در بلا وگرفتاری شکیبایی کند چنان که در عافیت و سلامتی شکیبایی می کند، بنابراین از حال خود از بلایی که به او می رسد نزد کسی شکایت نکند.
فرمود: نفسیر قناعت چیست؟
گفت: آن است که به آن چه از دنیا به او می رسد قناعت ورزد، با چیز کم بسازد و بر عطای اندک سپاس گزارد.
فرمود: تفسیر رضا چیست؟
گفت: کسی که از آقای خود راضی است بر او خشم نمی گیرد، چه به نعمت های دنیا برسد چه نرسد، و هیچ گاه به عمل اندک خود راضی نمی گردد.
فرمود: تفسیر زهد چیست؟
گفت: زاهد دوست می دارد کسی را که خالقش را دوست دارد، او دشمن می دارد کسی را که خالقش را دشمن می دارد، از حلال دنیا احتیاط و دوری می کند و به حرام آن اعتنا نمی نماید، زیرا حلال آن حساب دارد و حرامش عقاب، بر همه مسلمانان مهر می ورزد چنان که به خود مهر می ورزد، از سخن بیهوده خودداری می کند چنان که از مرداری که بوی گندش بلند شده دوری می کند، از کالای بی ارزش دنیا و زرق وبرق آن دوری می کند چنان که از آتش دوری می نماید که مبادا شعله اش او را فراگیرد، آرزوی خود را کوتاه می سازد و مرگ او پیش چشمش مجسم است.
فرمود: جبرییل تفسیر اخلاص چیست؟
گفت: با اخلاص کسی است که از مردم چیزی نخواهد تا خود بدان دست یابد و هر گاه به دست آورد بدان راضی می شود، و اگر چیزی در دستش باقی ماند در راه خدا می بخشد، و چون از مردم درخواستی نکرد به بندگی خود در برابر خداوند اقرار نموده و اگر به جیزی دست یافت و بدان راضی شد پس از خداوند راضی شده و اگر چیزی در راه خدا بخشید در حد وثوق و اعتماد به خدای خود قرار دارد.
فرمود: تفسیر یقین چیست؟
گفت: مؤمن چنان برای خدا کار می کند که گویی خدا را می بیند، و اگر او خدا را نمی بیند، خدا او را می بیند و به طور یقین می داند که آنچه به او رسیده از روی اشتباه نبوده است،(بلکه از روی حساب و کتاب صورت گرفته). این ها شاخه های توکل و نردبان زهد است.
/ ۶۲۶۲