مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی از تصویب پیشنهاد این سازمان برای افزایش ۲۵ درصدی حقوق مستمری بگیران از ابتدای سال جاری در جلسه روز یکشنبه هیات دولت خبر داد.

دکتر سیدتقی نوربخش، اظهار داشت: براساس این تصمیم، از تاریخ اول فروردین ماه ۱۳۹۳ کلیه مستمری های بازنشستگی، از کارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان که تا پایان سال ۱۳۹۲ برقرار شده اند، به میزان ۲۵ درصد مستمری آنان در پایان اسفند ماه ۱۳۹۲ افزایش یافت.

وی با اشاره به اعمال افزایش ۲۵ درصدی حداقل حقوق مستمری بگیران تامین اجتماعی از فروردین سال جاری اظهار داشت: در مورد سایر سطوح مستمری بگیران نیز افزایش ۲۰ درصدی حقوق به صورت علی الحساب اعمال شده بود که با این مصوبه از فروردین ماه سال جاری افزایش ۲۵ درصدی برای این گروه از مستمری بگیران اعمال می شود.

مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی ادامه داد: مابه التفاوت ۵ درصدی افزایش مستمری های مشمولین این مصوبه از خرداد ماه به مستمری بگیران تأمین اجتماعی پرداخت می شود.

نوربخش تاکید کرد: این افزایش در رابطه با مستمری های فروردین و اردیبهشت نیز اعمال می شود.