تعدادی از معلولان بهزیستی با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار رفع مشکلات خویش و پرداخت هزینه ها شدند.

این افراد در نامه ای به رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست داشتند که نسبت به تامین وسایل مورد نیاز آنها، هزینه های درمانی، هزینه های ایاب و ذهاب و سایر هزینه های مصرفی مساعدت لازم را به عمل آورند.

بنا به آنچه که در نامه توسط این افراد ذکر شده تنها مبلغ ۵۳ هزار تومان دریافت می کنند که پاسخگوی نیازهای آنها نیست.