محمد سعید شرفی، مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری، اظهار کرد: در دیدار رؤسای سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پرتغال که برای اولین بار صورت گرفت دو طرف درباره روابط دو جانبه و همکاری های حمل و نقل هوایی با یکدیگر به مذاکره پرداختند.
وی با بیان اینکه تاکنون بین ایران و پرتغال موافقتنامه حمل و نقل هوایی وجود نداشته است، افزود: به دلیل تمایل دو طرف نسبت به امضای موافقتنامه حمل و نقل هوایی پیش نویس موافقت نامه بین دو طرف مبادله شد.
مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری خاطرنشان کرد: مقرر شد در آینده نزدیک طی دیدار مشترک، نمایندگان سازمان هواپیمایی کشوری ایران و پرتغال موافقتنامه مذکور را امضا کنند.
شرفی ادامه داد: در این دیدار رئیس سازمان هواپیمایی کشوری ایران ضمن تشریح وضعیت جابه جایی بار و مسافر در کشور و جابجایی مسافران در پروازهای بین المللی توسط شرکت های هواپیمایی خارجی، پیشنهاد برقراری پروازهای منظم شرکت های هواپیمایی پرتغالی به امریکای جنوبی و راه اندازی پرواز مستقیم بین پایتخت ایران و پرتغال به منظور جابجایی مسافران ایرانی به آمریکای جنوبی را مطرح کرد.
وی افزود: این پیشنهاد مورد استقبال طرف پرتغالی قرار گرفت و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری پرتغال نیز درخواست یک شرکت هواپیمایی پرتغالی برای راه اندازی پرواز بین پایتخت دو کشور را مطرح کرد که مورد استقبال سازمان هواپیمایی کشوری ایران قرار گرفت.