اقبال شاکری، عضو شورای شهر تهران از اعمالافزایش کرایه حمل و نقلعمومی پایتخت از ۱۵ اردیبهشت خبر داد و اعلام کرد: فردا در جلسه غیرعلنی شورای شهر نسبت به میزانافزایش نرخنهایی کرایه ها تصمیم گیری می شود.