تاریخ و نحوه اعلامنتایج اولیه آزمونورودی دوره دکتری(نیمه متمرکز) سال ۱۳۹۳ اعلام شد.

نتایج اولیه آزمون ورودی دورهدکتری(ph. D) نیمه متمرکز سال ۹۳ تا ساعت ۱۸ روز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت ماه در قالب کارنامه اولیه بر روی سایت سازمان به نشانی www. sanjesh. org منتشر می شود.

کلیه داوطلبان می توانند با مراجعه به نشانی اینترنتی این سازمان و وارد کردن شماره داوطلبی و سایر مشخصات فردی(نام خانوادگی، نام، شماره شناسنامه، سال تولد) نسبت به رؤیت کارنامه اولیه اعلام نتیجه اقدام نموده و درصورت لزوم از آن پرینت نمایند.

ضمناً داوطلبانی که مجاز به انتخاب رشته می شوند، لازم است در هفته اول اردیبهشت ماه مطابق با توضیحات مندرج دراطلاعیه اعلام نتایج به سایت سازمان مراجعه و پس از دریافت دفترچه راهنمای انتخاب رشته از طریق سایت، نسبت به انتخاب کد رشته محل های مورد علاقه اقدام نموده و سپس کد رشته محل های انتخابی خود را به ترتیب تقدم علاقه در فرم انتخاب رشته اینترنتی وارد نمایند.