غلامحسین آرام درباره افزایشکرایههای حمل و نقل عمومی در شهر تهران اظهار داشت: براساس توافق صورت گرفته با سازمان تاکسیرانی شهر تهران، شرکت واحد اتوبوسرانی و شرکتمترومقرر شد کرایه های حمل و نقل عمومی از اول اردیبهشت از ۲۰ تا ۲۵ درصد افزایش یابد.

وی ادامه داد: درصورت افزایش کرایه های حمل و نقل عمومی در غیر مهلت مشخص شده با متخلفان برخورد می شود و در صورت نیاز بازرسان فرمانداری نیز در اقصی نقاط شهر مستقر می شوند.