ایستگاه های سنجش کیفیت هوا در شش روز گذشته هوای سالمی را برای تهران ثبت کرده اند.
حداقل در سه روز گذشته کیفیت هوا در محدوده سالم بوده است؛ ۵۹،۵۸ و ۶۴ برای سوم، چهارم و پنجم فروردین ۹۳. امروز هم با هوای سالم شروع شده.
البته این اعداد میانگین کیفیت هوای شهر تهران هستند و کیفیت هوا در مناطقی در محدود پاک است. هرچند سال گذشته در همین روزها، یک روز هوای پاک برای پایتخت ثبت شده بود.
به هرحال همین هوای سالم هم به کمک نسیمی که می وزد و البته خلوتی نسبی شهر، حاصل شده.