به گزارش ملت ایران به نقل از اروابط عمومیصندوق بازنشستگیکشوری، ایراندخت عطاریان مدیر عامل صندوق بازنشستگی گفت: حقوق بازنشستگان کشوری از ابتدای سال آینده۲۰ درصد افزایش می یابد و از ابتدای سال هم پرداخت می شود.
او افزایش سطح خدمات رفاهی و بهبود معیشت اقتصادی بازنشستگان را جزو برنامه ها و رویکرد ملی دولت عنوان کرد و گفت: مصوبه هیأت وزیران درباره افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان در سال ۱۳۹۳ هم بیانگر توجه و اهتمام ویژه دولت به ارتقای معیشت و افزایش رفاه اجتماعی این قشر فرهیخته است.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران حداقل حقوق بازنشستگان و وظیفه بگیران صندوق بازنشستگی کشوری در سال آینده ۶۰۰ هزار تومان تعیین شده است.
عطاریان با اشاره به میانگین حقوق بازنشستگات کشوری در سال جاری گفت: میانگینحقوق بازنشستگاندر سال ۹۲ حدود ۹۰۰ هزار تومان است که این رقم با احتساب افزایش ۲۰ درصدی حقوق در سال جدید به حدود یک میلیون و ۸۰ هزار تومانمی رسد.
مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری گفت: حقوق فروردین ماه بازنشستگان با افزایش ۲۰ درصدی پرداخت می شود و بزودی صدور احکام جدید یک میلیون و ۲۰۰ هزار بازنشسته نیز آغاز خواهد شد.