رئیسسازمان ثبت احوالگفت: ظرفیت های لازم برای ادغامگواهینامهوکارت پایان خدمتدرکارت هوشمند ملیپیش بینی شده است. انجام این کار بستگی به نظر نیروی انتظامی و سازمان نظام وظیفه دارد. در زمان طراحی کارت نیروی انتظامی نظر مثبتی برای این ادغام نداشت.
محمد ناظمی اردکانی در خصوص ثبت اطلاعات طلاق و ازدواج در کارت هوشمند ملی گفت: این اطلاعات مانند شناسنامه، به صورت آفلاین روی حافظه کارت هوشمند ملی قرار می گیرد.