اعتراض معلمین به سیاستهای اقتصادی

به گزارش ملت ایران هزاران معلم از سراسر پرتغال در لیسبون پایتخت این کشور گرد آمدند و به سیاستهای ریاضت اقتصادی دولت اعتراض کردند. معلمین معترض به کاهش حقوق و همچنین خصوصی سازی بخش آموزش بودند. به عقیده آنان این برنامه دولت باعثرشد بیکاری می شود و پایانی است برای کار مدارس دولتی.

پرتغال در دو سال اخیر دچار رکود اقتصادی شده و نرخ بیکاری آن به ۱۶.۳ درصد رسیده است. همچنین پرتغال سومین کشور در حوزه یورو است که به کمک مالی بین المللی برای خارج شدن از بحران اقتصادی نیاز دارد.