به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، علی مددی جهرمی معاون حقوقی و نظارت گمرک ایران در بخشنامه ای قانون جدید مبارزه باقاچاق کالا و ارزرا جهت اجرا به گمرکات سراسر کشور ابلاغ کرد.

در بخشنامه معاونت حقوقی و نظارتگمرکایران خطاب به گمرکات سراسر کشور آمده است: نظر به ابلاغقانون مبارزهبا قاچاق کالا و ارز از سوی رئیس جمهور، متن قانون مزبور جهت اطلاع و رعایت مفاد آن ارسال می شود. ضمن جهت اجرای بهینه این قانون موارد ذیل متذکر می شود:

۱ - در خصوص پرونده های قاچاق کالای متشکله قبل از لازم الاجراء شدن قانون فوق الاشاره لازم است از حیثقانون حاکم بر موضوع مواد(۱۰ و ۱۱) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و نیز اصل(۱۶۹) قانون اساسی مورد توجه قرار گیرد.

۲ - در زمان ارجاع پرونده هایی که گمرک کاشف است، رعایت ماده(۴۴) این قانون از حیثمرجع رسیدگی کننده حسب مورد(دادسرا یا تعزیرات حکومتی) مورد توجه قرار گیرد.