به منظور نوسازی شبکه جهت ارائه خدمات نسل های بالاتر، از ساعت ۲۴ سه شنبه ۶ اسفند تا ساعت ۵ چهارشنبه ۷ اسفند ماه عملیات جابه جایی یکی از سرورهای شبکه IN که شامل جابه جایی حدود ۱۰ میلیون شمارهمشترکیناعتباریاپراتور اولدر استان های تهران، البرز، قزوین، قم، زنجان و سمنان است، انجام می شود.
براساس این گزارش با توجه به این که طی انجام این عملیات ممکن است مشکلاتی در خطوط برخی مشترکین اعتباری استان های بروز کند، همراه اول پیشاپیش بابت مشکلات احتمالی عذرخواهی کرده است.