به گزارش اختصاصی ملت ایران روز چهار شنبه دادگاهی در قاهره سازنده فیلم ضد اسلامی که یک فرد مصری – امریکایی است و همچنین شش مسیحی مصری را بصورت غیابی به اعدام محکوم کرد.

قاضی سیف الناصرسلیمان گفت این هفت نفر را که در ساخت این فیلم موهن دست داشتند و به اسلام و مسلمانان توهین کردند را به اعدام محکوم می کند. کشیش فلوریدا تری جونس به جرم قرآن سوزی یکی از هفت نفری است که از سوی دادگاه قاهره به مرگ محکوم شده است.