چهارشنبه ۲۳ بهمن بین التعطیلات است از این رو برای بسیاری از خانواده‌ها این سوال پیش آمده که آیا مدارس در روز چهارشنبهتعطیلهستند یا خیر؟

پیگیرها از وزارت آموزش و پرورش این نتیجه را به همراه داشت که هیچ تصمیمی برایتعطیلی مدارسدر روز چهارشنبه وجود ندارد و تماممدارسکشور در روز چهارشنبه ۲۳ بهمن دایر هستند.