یارانه۴۵۵۰۰ تومانی بهمن بامداد ۲۲بهمنماه قابل برداشت شد.

سی و ششمین مرحلهیارانه نقدیساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۱ بهمن ۹۲ به‌‌ازای هر نفر ۴۵۵۰۰ تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت شد.