جسد۴ ایرانی که ۶ روز پیش در یکی از مناطقترکیهمفقود شده بودند پیدا شد.
رسانه های ترکیه امروز با پرداختن به این مساله اعلام کردند: جسد ۴ ایرانی که ۶ روز پیش در منطقه ای در این کشور در برف های این منطقه گرفتار و مفقود شده بودند بعد از بررسی ها و عملیات جستجوی پلیس ترکیه پیدا شدند.