برنامه وزارت آموزش و پرورش، انتخاب مشمولینی است که کسر خدمت ندارند و در این خصوص از متقاضیان، تعهد خدمت اخذ می‌شود.

در این بخشنامه تأکید شده است که در جذب و به‌کارگیری افراد، ارتباط رشته تحصیلی با رشته تدریس کاملاً رعایت شود و از مشمولین واجد شرایط دارای برگه آماده به خدمت بدون مهر غیبت که تاریخ اعزام آنها اردیبهشت و تیرماه ۹۳ است، از تاریخ وصول بخشنامه لغایت تاریخ مندرج در جدول زیر ثبت‌نام صورت گیرد.

دارندگان برگهاعزاماول، از اردیبهشت ۹۳ تا دوم تیرماه ۹۳ مجاز به ثبت‌نام هستند که تا ۳۰ بهمن ماه امکان ارسال مدارک خود را دارند و پاسخ گزینش در ۲۰ فروردین ماه ۹۳ اعلام و در ۹ ردیبهشت ماه ۹۳ اسامی نهایی به حوزه ستادی ارسال می‌شود.

دارندگان برگه اعزام اول اردیبهشت ۹۳ تا دوم تیرماه ۹۳ از ۲۰ اسفند ماه ۹۲ مجاز به ثبت نام و ارسال مدارک هستند و ۶ اردیبهشت ماه۹۳ جواب نهایی آنها ارسال و در ۹ اردیبهشت ۹۳ اسامی نهایی به حوزه ستادی ارسال می‌شود.

داوطلبان باید از سلامت کامل جسمی و روحی و روانی متناسب با شغل معلمی برخوردار باشند(به تأیید اداره کل آموزش و پرورش)؛ برگه آماده به خدمت پذیرفته‌شدگان باید ممهور به مهر انجام واکسیناسیون باشد.

برنامه وزارت آموزش و پرورش، انتخاب مشمولینی است که کسر خدمت ندارند و باید در این خصوص از متقاضیان، تعهد خدمت اخذ شود؛ متقاضیان در صورت کتمان کسر خدمت و سپس درخواست استفاده از آن در طول سال تحصیلی، ملزم به جبران خسارات مادی ناشی از «خروج قبل از پایان سال تحصیلی» و «هزینه‌های دوره آموزشی بدو خدمت» هستند؛ اتمام اشتغال معلمان وظیفه پس از اتمام خدمت موظف غیرمجاز است.

اگر مشمولان قبلا درخواست معافیت پزشکی و یا تحصیلی کرده باشند،سازمان وظیفه عمومیاعزام وی را لغو نموده و لذا از لیست سرباز معلمان کنار گذاشته می‌شوند؛ لازم است این افراد، در مهلت ثبت‌نام، نسبت به ابطال درخواست معافیت، اقدام کنند.