به گزارش ملت ایران به نقل از فرهنگ،در جلسه امروز هیئت دولتمبلغ عیدی۵,۰۳۰, ۰۰۰ ریال تعیین شد.
مبلغ عیدی در بهمن ماه به حساب کارکنان دولت واریز خواهد شد.
پیش از این محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریس جمهور از تصویب و واریز مبلغ عیدی در بهمن ماه سال جاری خبر داده بود.
استاندار خراسان رضوی که قرار بود در این جلسه انتخاب شود، انتخاب نشد.