معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی معتقد است: پروژهکارت هوشمندسلامت قدیمی است و باید از تکنولوژی‌های جدید استفاده کرد که در حال حاضرسیم کارتپروژه جدید این سازمان برای جایگزینیدفترچه‌های درمانیاست. اصغری ادامه داد:

در حال حاضر به‌دلیل اینکه حجم دیتاهای سلامت برای هر فرد افزایش یافته اصولاً باید به سمت سیستم‌های جدیدتر از کارت هوشمند سلامت پیش رفت و در حال حاضر در دنیا از سیم‌کارت به جای دفترچه و کارت هوشمند سلامت استفاده می‌شود. سازمان تأمین اجتماعی قرار بود در سالیان گذشته کارت هوشمند سلامت را در استان اراک اجرایی کند که به‌دلیل نبود زیرساخت‌های لازم این اتفاق نیفتاد.

در همین حال معاون اداره کل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین اجتماعی گفت: زیرساخت‌های الکترونیکی در تأمین اجتماعی نسبت به ۸سال گذشته خیلی بهتر شده است و باید از آخرین تکنولوژی‌ها که در حال حاضر سیم‌کارت است برای جایگزینی دفترچه‌های درمانی اقدام کرد و هر چه سریع‌تر این اتفاق صورت می‌گیرد. البته وی این را هم گفت که هنوز مشخص نیست که آیا باید به بیمه‌شدگان سیم‌کارتی ارائه شود و یا اینکه با همان سیم‌کارتی که در اختیار دارند می‌توانند خدمات درمانی را دریافت کنند.