ملت ایران: دکتر ایون کایر، هموتولوژیست دانشگاه پیر و ماری کوری در پاریس، با استفاده ازفناوری‌های جدید پزشکیو به کمک لوله سفید مخصوص موفق بهتشخیص سرطانشد.

این لوله مخصوص قادر به تشخیص سلول‌های سرطانی موجود در خون بیمار است که می‌تواند در ۶۰ درصد موارد جایگزین نمونه گیری‌های فعلی باشد.

امروزه برای تشخیص سرطان از روش نمونه گیری تهاجمی استفاده می‌شود که بی‌خطر نیست و گاهی احتیاج به بیهوشی و چند روز بستری شدن در بیمارستان دارد.

این پژوهشگر فرانسوی برای جایگزینی این روش، لوله‌ای ابداع کرده است که سلول‌های خون را از فیلتری عبور داده و امکان تشخیص سرطان را فراهم می‌کند.

از آنجایی کهسلول‌های سرطانیاندازه بزرگتری دارند، در سطح لوله باقی می‌مانند و سلول‌های سالم از فیلتر عبور می‌کنند. نتیجه آنالیز این سلول‌ها نشان دهنده وجود بیماری سرطان خواهد بود.

به گفته پروفسور ایون کایر به کمک این روش در جریان درمان سرطان نیز برای اطمینان از روند بهبود بیمار احتیاجی به نمونه گیری‌های متعدد نیست و از فواید دیگر این روش می‌توان به هزینه کمتر و تشخیص ناهنجاری‌های ژنتیکی نیز اشاره کرد.