به گزارش ملت ایران و به نقل از روابط عمومی شرکت مخابرات استان تهران، ۱۵ هزار شمارهتلفن ثابتواینترنت پرسرعتبا حضور معاون وزیر راه و شهرسازی، استاندار، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل شرکت مخابرات ایران و استان تهران و اعضای کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی و مقامات محلی درشهر جدید پرندافتتاح می شود.