ارگ راین بر دامان دومین بنای خشتی بزرگ جهان با۲۰ هزار متر مربع مساحت روییده. با دنیایی از داشته های بی مثل و آغوشی گرم گشوده برای گردشگرانی که به کرمان سفر می کنند. اما این ابر شهر خشتی جهان همچنان در سایه ارگ بم و بی توجهی های مسئولان چشم به راه رونق است.

تصاویر: دومین بنای خشتی بزرگ جهان در ایران