او دربارهعلت مسمومیتاهالیشهرستان پردیسگفت: آب این شهرستان الودگی نداشته است چرا که اهالی بومهن نیز از همین آب مصرف می کنند ولی گزارشی از مسمومیت در این منطقه گزارش نشده است.
استاندار تهران گفت: دو سه منشأ مسمومیت اهالی شهرستان پردیس در حال بررسی است که تا روز شنبه بهداشت و درمان شهرستان علت اصلی این حادثه را اعلام می کند.
هاشمی گفت: تاکنون ۱۴۲۳ نفر از اهالی شهرستان پردیس به مراکز درمانی مراجعه کردند و هیچکدام بستری نشدند.
او همچنین گفت: در آب شهرستان پردیس مشکلی بوجود نیامده است ولی احتمال دارد در انتقال آب اتفاقی افتاده باشد که تا شنبه علل اصلی این عارضه علی رغم اینکه دیروز ظهر این موضوع مهار شده است کاملا بررسی می شود.