به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، در حالی که زمزمه هایی درباره تهیه لباس فرم برای زندانیان به گوش می رسید امروز زندانیان با ظاهری متفاوت از گذشته به دادگاه ها منتقل شدند. تمام زندانیان با لباس هایی به رنگ آبی با نوارهای سرمه ای از زندان به دادگاه ها انتقال داده شدند. این اقدام بدون اطلاع رسانی قبلی حتی باعثغافلگیر شدن قضات و کارکنان دادگاه و دادسراها شد.

پیش از این نیز زندانیان دارای لباس فرم بودند که لباس فرم زندان حذف شد و زندانیان با سلیقه خود نوع پوششان را تعیین می کردند.

البته این موضوع مشکلاتی را برای سازمان زندان ها به خصوص در انتقال متهمان به وجود آورده بود و از چندی قبل زمزمه هایی درباره تهیه لباس فرم برای زندانیان به خصوص زندانیان زن به گوش می رسید. حتی شنیده می شد قرار است پوششی جدید جایگزین چادر برای متهمان زن شود.