به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش گفت: در حوزه آسیبهای اجتماعی، معاوت تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش وظیفه آگاهی رسانی به دانش آموز و معلم را دارد و باید آگاهی معلم را نسبت به خطراتی که دانش آموز را تهدید می کند، بالا برد.

وی افزود: در جلساتی که با روسای سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش داشته ایم، قرار شد مجلات رشد ویژه آسیبهای اجتماعی و خطرات آن برای معلمان منتشر شود تا معلمان آگاهی کاملی نسبت به این آسیبها داشته باشند. همچنین مجلات رشد ویژه اطلاع رسانی برای دانش آموزان نیز تهیه و توزیع می شود.

حمیدی درباره تدوین کتابی با عنوان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی برای دانش آموزان دبیرستانی توضیح داد: در جلسه با رئیس سازمان پژوهش قرار شد که کارشناسان ما محتوای دروس تدوین شده را تحلیل کرده و در صورت نیاز برخی مباحثآسیبهای اجتماعی وارد کتاب درسی شود. البته در حوزه بهداشت اقدامات خوبی انجام شده است. در برخی موارد نیز برای مطرح کردن موضوعاتی همچون موضوع شیوع شناسی دچار تردید هستیم که باید جلسات کارشناسی بیشتری برگزار شود.

وی درباره بحثوجود اعتیاد در برخی مدارس و اینکه برخی از دانش آموزان ممکن است به دام اعتیاد گرفتار شده باشند، گفت: ما دانش آموز معتاد در مدارس نداریم. اما به هر جهت در یک اجتماعی زندگی می کنیم که ممکن است برخی افراد در جامعه معتاد شوند و گاه نیز برخی از این افراد برای ادامه تحصیل به مدارس وارد شوند، اما آنها افرادی هستند که در جامعه گرفتار آسیبهای اجتماعی شده اند نه در مدرسه.

به گفته معاون تربیت بدنی و سلامت آموزش و پرورش، باید پیشگیری از آسیبهای اجتماعی و قدرت " نه " گفتن دانش آموز در سطح مدارس کشور تقویت شود. در حال حاضر نیز کارشناسان ما بحثمدارس ایمن و نوجوان سالم را مطرح کرده اند و در حال پیگیری این موضوعات برای پیشگیری از آسیبهای اجتماعی هستیم.