ملت ایران:امروزه علی رغم آگاهی مردم توسط مراکز بهداشتی و متولیان بهداشت و درمان کشورها از مزایای زایمان طبیعی، گاهی بنا به خواست مادران و گاهی بنا به نیاز به حفظ سلامت جنین و مادر، پزشکان مسئول مجبور به انجام سزارین می باشند. آمار سزارین نسبت به نیمه های قرن بیستم، امروزه افزایش یافته است، ولی یک همت و سازماندهی روشنگرانه در سراسر دنیا سعی بر آن دارد تا از افزایش بیشتر آمار آن جلوگیری نماید.
متاسفانه آمار سزارین در ایران بسیار بالاست گاهی در برخی از بیمارستان های خصوصی آمار صد درصدی از زایمان به صورت سزارین می دهند
اما معمولا برزیل و چین و مکزیک به عنوان برترین کشورها در آمار سزارین شناخته می شوند اما ایران نیز در این میان برای خود صاحب رتبه است
تصویر زیر بیانگر نرخ و درصد سزارین از کل زایمانها در بین کشورهای جهان است.
البته ایران از لحاظ حمایتها و مراقبتهای تخصصی بهداشتی حین زایمان در سطح خوبی قرار دارد
تصویر زیر بیانگر کیفیت مراقبتهای بهداشتی حین زایمان و بعد از زایمان در جهان است.
و نشانگر در صد مادرانی است که از مراقب، آگاهی و حمایت بهداشتی در حین و بعد از زایمان برخوردارند.