بر اساس آمار اعلام شده از سوی سازمان بهشت زهرا(س) ایست قلبی، بیشترین دلیل مرگ تهرانی ها در شش ماهه نخست سال جاری بوده است.

درشش ماهه نخست امسال ۲ هزار و ۹۵۰ نفر به دلیل ایست قلبی در تهران فوت کرده اند که این میزان نسبت به همین بازه زمانی در سال گذشته ۱۴/۶۱ درصد رشد داشته است. ایست قلبی در سال ۹۱ نیز اولین دلیل فوت در تهران بوده است.

تعداد متوفیات شهر تهران در شش ماهه نخست سال جاری ۲۵ هزار و ۱۹۴ نفر بوده که این تعداد در مقایسه با همین زمان در سال گذشته ۲/۸۶ درصد رشد داشته است. ۵۷/۸۱ درصد فوت شدگان شش ماهه نخست امسال مرد، ۳۸/۷۲ درصد زن و بقیه نوزاد بوده اند.

همچنین از مجموع کل فوت شدگان در شش ماهه نخست سال جاری ۱۴ هزار و ۵۶۴ نفر مرد و ۹ هزار و ۷۵۴ نفر زن بوده اند. میزان فوت مردان تهرانی نسبت به همین زمان در سال گذشته ۴/۸۹ درصد و میزان فوت زنان ۲/۸۹ درصد افزایش یافته است.

بر اساس این آمار، تعداد نوزادان فوت شده تهران در شش ماهه نخست امسال ۸۷۶ نفر اعلام شده که این میزان در مقایسه با همین زمان در سال گذشته با ۲۲/۳۴ درصد کاهش روبرو بوده است. بیشترین دلیل فوت نوزادان در زمان مورد اشاره هم در سال جاری و هم سال گذشته ایست قلبی اعلام شده است. درشش ماهه نخست امسال ۴۶ نوزاد و در شش ماهه نخست سال گذشته ۴۱ نوزاد به دلیل ایست قلبی در تهران فوت شده اند.

همچنین بیشترین فوت شدگان به دلیل است قلبی را مردان ساکن تهران به تعداد ۱۶۵۰ نفر در شش ماه نخست امسال به خود اختصاص داده اند. این میزان نسبت به سال گذشته ۱۶/۶۹ درصد رشد داشته است. میزان فوت زنان تهرانی به دلیل ایست قلبی نیز نسبت به سال گذشته ۱۲/۰۶ درصد رشد داشته است.

کمترین تعداد متوفیات در این بازه زمانی در سال جاری متعلق به منطقه ۲۲ با تعداد ۱۲۱ نفر و بیشترین نیز متعلق به منطقه ۲ با تعداد ۱۱۸۱ نفر است. سال گذشته نیز همین مناطق کمترین و بیشترین متوفیات تهران را به خود اختصاص داده بودند.