دیدن استعمال مواد مخدر دیگر عادی شده است! کافی است کمی دقت کنید؛ در یکی از پارکهای جنوب شهر، در آلونک های ساخته شده برای این کار، در ملا عام و …

تصاویر فاجعه در ملا عام !!!

عکس: مهدی مریزاد