ملت ایران: علی اکبر محزون گفت: در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۲ تعداد ۱۵۰۳۶۹ واقعه فوت به ثبت رسیده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱.۵ درصد افزایش داشته است.

وی افزود: از کل واقعه فوت ثبت شده در پنج ماهه اول سالجاری تعداد ۱۱۶۰۹۶ مورد فوت در مناطق شهری و ۳۴۲۷۳ رویداد فوت نیز در مناطق روستایی به ثبت رسیده است.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت اظهار کرد: از تعداد کل موارد فوت شده در این مدت ۸۵۰۱۹ مورد فوت مرد و ۶۵۳۵۰مور فوت زن به ثبت رسیده است.

محزون تصریح کرد: در پنج ماهه اول سال جاری در مقابل هر ۱۰۰ فوت ثبت شده زنان تعداد ۱۳۰.۱ مورد فوت مردان به ثبت رسیده است که همین نسبت در مدت مشابه سال قبل ۱۲۸.۹ بوده است.

وی اظهار کرد: در پنج ماهه اول سال جاری تعداد فوت ثبت شده تا یکسال پس از وقوع برابر ۱۴۲۱۴۷ واقعه و تعداد فوت های ثبت شده در مهلت قانونی در همین زمان برایر با ۱۳۵۷۶۵ واقعه می باشد.

مدیرکل دفتر آمار و اطلاعات جمعیتی و مهاجرت با بیان اینکه در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۲ در هر ماه به طور متوسط تعداد ۳۰۰۷۴ واقعه فوت به ثبت رسیده است گفت: در همین زمان در هر شبانه روز نیز به طور متوسط تعداد ۹۷۰ واقعه فوت به ثبت رسیده است.