عضو شورای شهر تهران گفت: بحثاخراج خانم راستگو از شورای شهر مطرح نیست و شورا صلاحیت این موضوع را ندارد.

مهدی چمران در مورد اخبار شنیده شده مبنی بر درخواست برخی اصلاح طلبان برای اخراج الهه راستگو از شورای شهر گفت: تمامی اعضای شورا دارای حق و حقوق مساوی هستند و این موضوع در صلاحیت شورای شهر نیست که بتواند یکی از اعضا را اخراج کند. در شورا نباید به این موضوعات پرداختهشود و نباید به حاشیه ها دامن زد.

وی ادامه داد: خانم راستگو همچنان عضو شورا است و در آینده نیز به عنوان نماینده مردم فعالیت می کند. ما صلاحیت ورود به این موضوع را در شورا نداریم چرا که اعضا با رای مردم انتخاب شده اند.