ملت ایران: چهارمین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت جامعه در سطح تهران برگزار شد.