به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا: چهارمین مرحله طرح مبارزه با اراذل و اوباش و اخلالگران نظم و امنیت جامعه در سطح تهران برگزار شد.

در حاشیه دستگیری این افراد همچنین قمه، مشروبات الکلی، تجهیزات دریافت از ماهواره و مابقی وسایلی که این افراد در هنگام عربده کشی و بدمستی برای ایجاد رعب و وحشت استفاده می کردند نیز به نمایش گذاشته شد.

در میان افراد دستگیرشده، اراذل و اوباش معروف و به نام نیز دیده می شوند.