ملت ایران: در حالی که بر اساس ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری، در صورت عدم کفایت وجوه صندوق بازنشستگی، دولت مکلف است کمبود آن را در بودجه کل کشور از محل درآمد عمومی تأمین و پرداخت کند.

شنیده شده یک مسئول اجرایی دولت سابق که همچنان مشغول فعالیت است، پیشنهاد داده بود به جای تامین این کسری از درآمد عمومی، درصد کوچکی از افزایش حقوق کارمندان سراسر کشور کسر و به حساب این صندوق واریز شود.

روزنامه خراسان