ملت ایران:آهنگ رشد جمعیت گرچه در بسیاری از کشورها دارای رشد منفی است اما در برخی دیگر از کشورها مثل کشورهای آفریقایی به شدت بالاست گرچه گرسنگی و بیماری جمعیت آنان را تعدیل می کند اما روند افزایش سلامت و کشف علت بیماری ها در کشورهای پیشرفته و افزایش امید به زندگی باعثافزایش نرخ تولد نسبت به نرخ مرگ و نتیجتا افزایش بی وقفه جمعیت در جهان شده است
جدول زیر وضعیت فعلی جمعیت جهان را نشان می دهد.
جمعیت جهان ۷۱۷۱۵۳۵۰۰۰
تعداد متولدین امسال تا ۱۲ آگوست ۸۵۱۲۰۰۰۰
تعداد متوفیان امسال تا ۱۲ آگوست ۳۵۱۱۰۰۰۰
جدول زیر بیانگر جمعیت حال حاضر کشورهای پرجمعیت جهان است.
ردیف کشور جمعیت(حدود)
۱ چین ۱۳۸۶۵۱۴۲۰۰
۲ هند ۱۲۵۳۸۹۷۷۶۰
۳ آمریکا ۳۲۰۳۴۲۴۵۰
۴ اندونزی ۲۵۰۲۰۴۹۵۰
۵ برزیل ۲۰۰۵۵۴۶۰۰
۶ پاکستان ۱۸۲۴۸۷۲۰۰
۷ نیجریه ۱۷۴۱۸۱۰۰۰
۸ بنگلادش ۱۵۶۸۱۶۵۰۰
۹ روسیه ۱۴۲۷۹۱۶۵۰
۱۰ ژاپن ۱۲۷۱۲۷۵۰۰
۱۷ ایران ۷۷۵۶۵۰۰۰
۱۸ ترکیه ۶۵۰۳۷۰۰۰
نرخ رشد جهان
جمعیت در جهان در حال حاضر حال نرخ رشدی در حدود ۱.۱۴% در هر سال را دارد. تغییر میانگین جمعیت در حال حاضر در حدود ۸۰ میلیون نفر در سال برآورد شده است.
نرخ رشد سالانه در اواخر ۱۹۶۰میلادی ۲% و بالاتر بودکه به اوج خود رسیده بود. بالاترین افزایش در اوج خود ۲.۱۹ درصد است که در سال ۱۹۶۳ تجربه شد.
نرخ رشد سالانه در حال حاضر کاهشی است و درسال آینده هم کاهنده پیش بینی شده است. در حال حاضر تخمین زده می شود کمتر از ۱% تا سال ۲۰۲۰ و کمتر از ۰.۵ درصد تا سال ۲۰۵۰ تبدیل خواهد شد.
نمودار زیر بیانگر نرخ رشد در دهه های اخیر است
تصویر زیر نشاندهنده تراکم جمعیت در نقاط مختلف کره زمین است.
نمودار زیر نیز بیانگر تعداد افرادی است که به یکی از ادیان شناخته شده قائلند