به گزارش ملت ایران به نقل از مهر، بر اساس آمارگیری که مرکز آمار ایران از گردشگری ملی در تابستان ۹۱ انجام داده است، حدود ۵۷ درصد از خانوارهای کشور یعنی ۱۲ میلیون و ۴۸۵ هزار و ۳۱۶ خانوار در این فصل حداقل یک سفر داشته اند این در حالیست که نزدیک به ۴۳ درصد معادل ۹ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۶۸۴ خانوار نیز هیچ سفری را در تعطیلات تابستانی مدارس تجربه نکرده اند.

بنابراین گزارش بیش از ۱۱ میلیون و ۴۱۳ هزار از خانوارها به سرپرستی مرد و حدود یک میلیون و ۷۲ هزار خانوار نیز به سرپرستی زن به سفر رفته اند.

این در حالیست که بیشترین سفرهای انجام شده را خانوارهای چهار نفره داشته اند؛ به طوری که بیش از چهار میلیون از خانوارهای ایرانی در تابستان ۹۱ چهارنفره سفر کرده اند که در مقابل سفرهای یک نفره با کمتر از ۴۴۰ هزار سفر کمترین بوده است.

همچنین بیش از هشت میلیون و ۷۲۰ هزار از خانوارهای ایرانی سفر را با وسیله نقلیه شخصی و حدود سه میلیون و ۷۶۰ هزار خانوار بدون وسیله شخصی سفر کرده اند.

از بین بیش از ۱۲ میلیون و ۴۸۰ هزار خانوار سفر کرده در تابستان ۹۱ حدود ۹ میلیون صاحبخانه و دو میلیون و ۴۹۱ هزار خانوار مستأجر و مابقی جزء سایر بوده اند.

بر اساس گزارش مرکز آمار بیشترین سفر انجام شده در فصل مورد بررسی به مقصد مشهد با حدود پنج میلیون و ۹۳۰ هزار سفر بوده که تهران، اصفهان و رشت در رتبه های بعدی قرار دارند.