عده‌ای از کاربران ایرانی در روزهای اخیر متوجه شده‌اند که هیچ گونه نامی برای این آبراهه روی گوگل‌مپز ظاهر نمی‌شود و این موضوع خشم بعضی از کاربران ایرانی را برانگیخته است.

مایکل دالوو، مدیر روابط عمومی شرکت گوگل در بریتانیا گفته این شرکت هیچ گونه " موضع سیاسی نمی‌گیرد " و از آن‌جا که " بعضی از مردم دنیا این آبراهه را Arabian Gulf(خلیج عربی) می‌نامند، برای پرهیز از ورود به یک مناقشه سیاسی، نامی برای این خلیج روی نقشه‌اش ظاهر نمی‌شود. "

حذف نام خلیج فارس از گوگل مپز

گوگل می‌گوید: " سیاستش این نیست که همه مناطق جهان را روی سرویس نقشه‌اش نامگذاری کند. " اما این شرکت مثالی از دریا یا منطقه دیگری در جهان که مثل خلیج فارس، نامی برای آن روی سرویس نقشه‌اش ظاهر نشود، ارائه نکرد.

این در حالی است که در نرم‌افزار دیگر این شرکت به نام گوگل‌ارث، نام‌های خلیج فارس و خلیج عربی در کنار هم نمایش داده می‌شوند.