به گزارش ملت ایران به نقل از مهر: بنای تاریخی نقش رستم در نزدیکی تخت جمشید این روزها در میان انبوهی از تیرهای انتقال کابل برق محبوس شده و به طور کامل حریم منظری بنا را مخدوش کرده است.
محوطه تاریخی نقش رستم در فاصلهٔ شش کیلومتری از تخت جمشید قرار دارد.
این اثر شامل آرامگاه چهار تن از پادشاهان هخامنشی، نقش برجسته های متعددی از وقایع مهم دوران ساسانیان، بنای کعبه زرتشت و آثار مختلف دیگری است.
اما این بنای چند هزار ساله این روزها در محاصره تیرهای برقی است که به شدت حریم منظری اثر را دچار آسیب کرده است.
مدیرانجمن دوستداران میراثفرهنگی استان فارس در رابطه با این موضوع گفت: تیرهای برق به شدت چشم انداز یکی از مهمرتین محوطه های تاریخی و گردشگری کشور را تخریب کرده است.
مسعود منیعاتی توضیح داد: با توجه به ضوابط حریم درجه یک محوطه میراثجهانی تخت جمشید و نقش رستم نصب هرگونه پایه و خط انتقال نیرو که منجر به تخریب و وارد آمدن خدشه به آثار باستانی موجود شود ممنوع است.
وی با اشاره به اینکه سازمان میراثفرهنگی نیز در رابطه با این تیرهای برق مخالفت کرده و از ادامه نصب تیرها نیز جلوگیری کرده اما همچنان بر ادامه این کار اصرار وجود دارد، بیان کرد: برای چنین مجموعه های ارزشمندی راهکارهای جایگزین وجود دارد اما نسبت به انتخاب راهکارهای دیگر توجهی صورت نگرفته است.
مدیرانجمن دوستداران میراثفرهنگی استان فارس توضیح داد: برای حفاظت از حریم منظری آثار تاریخی باید بهترین راه ها انتخاب شوند که یکی از این راه ها انتقال خطوط برق به صورت زیرزمینی و از طریق کانالهایی درون زمین است.
وی بیان کرد: اگر این کار میسر نیست می توان تیرهای برق را دورتر از چشم انداز بنا نصب کرد تا به چشم انداز آثار تاریخی آسیبی وارد نشود.
منیعاتی ادامه داد: اگر بازهم به هر دلیل این کار میسر نبود و طولانی تر کردن مسیر امکان نداشت، باید از سازه هایی مناسب با اثر استفاده کرد تا کمترین آسیب را به چشم انداز بنا وارد کند.
وی تصریح کرد: در محوطه نقش رستم از هیچکدام از راه های مذکور استفاده نشده و شاهدیم که سازه هایی استفاده شده که منجر به تخریب چشم انداز بنا شده است.