ملت ایران:در کشور ما مسئولین سالهاست اگرچه به این امر واقف شده اند اما عزمی در جهت متحول کردن این صنعت در کشور مشاهده نمی شود.
در دولت نهم و دهم به سازمان میراثفرهنگی که متولی گردشگری کشور است توجه ویژه شده بود؛ در دولت نهم یکی از اصلی ترین یاران احمدی نژاد یعنی اسفندیار رحیم مشایی و البته مدیران نزدیک به او در دولت دهم متولی امور شد.
اما بخش گردشگری به دلیل پاره ای از مسایل حاشیه ای که از اصل مهم تر شده اند همیشه با مناقشاتی توام است این مناقشات با اختلافات سیاسی همره شده و عملا سازمان میراثفرهنگی و به تبع آن بخش گردشگری با پدیده هایی مثل آمار سازی و بزرگنمایی های تبلیغاتی مواجه شد.
گرچه در عرصه ورود گردشگر با سقوط ارزش ریال و قراردادهای دوجانبه با کشورهایی چون چین با افزایش خوبی مواجه بوده ایم اما در مقابل تراز گردشگران خروجی قبل از سقوط ریال به نحو سئوال برانگیزی منفی بود به نحوی که اگر در کل سایتها و منابع مطبوعاتی بگردید در ۴ - ۵ سال اخیر اصلا آمار گردشگرانی که از کشور خارج شده اند را نمی توانید پیدا کنید.
این عدم شفافیت دیگر آمارهای رسمی را زیر سئوال برده است.
در جداول و نمودارهای زیر عملکرد بخش گردشگری کشور را در ۱۵ سال اخیر مشاهده می کنید.

گردشگران ورودی
گرچه در عرصه گردشگران ورودی افزایش محسوسی دیده می شود اما عدم شفافیت در عرصه گردشگران خروجی باعثشده است که تراز گردشگری ایران به ضرر گردشگری داخل به شدن منفی ارزیابی شود.
رتبه ایران در رنکینگ جهانی گردشگران ورودی ۵۵ است.
ردیف سال گردشگران ورودی گردشگران خروجی
۱ ۲۰۱۲ اعلام نشد آمارموجود نیست
۲ ۲۰۱۱ ۳۳۵۴۰۰۰ "
۳ ۲۰۱۰ ۲۹۳۸۰۰۰ "
۴ ۲۰۰۹ ۲۱۱۶۰۰۰ بیش از ۶میلیون
۵ ۲۰۰۸ ۲۰۳۴۰۰۰ ۵۵۷۶۰۰۰
۶ ۲۰۰۷ ۲۲۱۹۰۰۰ ۴۹۵۳۰۰۰
۷ ۲۰۰۶ ۲۷۳۵۰۰۰ ۳۱۶۷۰۰۰
۸ ۲۰۰۵ ۱۸۸۹۰۰۰ آمار موجود نیست
۹ ۲۰۰۴ ۱۶۵۹۰۰۰ "
۱۰ ۲۰۰۳ ۱۵۴۶۰۰۰ "
۱۱ ۲۰۰۲ ۱۵۸۵۰۰۰ ۲۹۲۱۰۰۰
۱۲ ۲۰۰۱ ۱۴۰۲۰۰۰ ۲۴۰۰۰۰۰
۱۳ ۲۰۰۰ ۱۳۴۲۰۰۰ ۲۲۸۶۰۰۰
۱۴ ۱۹۹۹ ۱۳۲۱۰۰۰ ۱۸۵۶۰۰۰
۱۵ ۱۹۹۸ ۱۰۰۸۰۰۰ ۱۶۹۰۰۰۰
نمودار یک: گردشگران ورودی
نمودار دو: گردشگران خروجی
رتبه ایران در گردشگران خروجی بر اساس آمار ۲۰۰۲،۵۱ بوده است. پس از آن آمار مستندی وجود ندارد.
درآمد از بخش گردشگری
این بخش بر اساس اعلام سازمان میراثفرهنگی و گردشگری و مطابق با آمارهای اعلامی است.
ردیف سال درآمد(میلیارد دلار)
۱ ۲۰۱۲ -
۲ ۲۰۱۱ -
۳ ۲۰۱۰ ۳.۰۵۵
۴ ۲۰۰۹ ۲.۳۱۰
۵ ۲۰۰۸ ۲.۲۰۲
۶ ۲۰۰۷ ۱.۹۵۰
۷ ۲۰۰۶ ۱.۴۶۴
۸ ۲۰۰۵ ۱.۴۲۵
۹ ۲۰۰۴ ۱.۳۰۵
۱۰ ۲۰۰۳ ۱.۲۶۶
۱۱ ۲۰۰۲ ۱.۶۰۷
۱۲ ۲۰۰۱ ۱.۱۲۲
۱۳ ۲۰۰۰ ۶۷۷ میلیون دلار
۱۴ ۱۹۹۹ ۵۵۹میلیون دلار
۱۵ ۱۹۹۸ ۶۵۶ میلیون دلار
نمودار۳: درآمد گردشگری